Mieleeni juolahti tässä pari viikkoa sitten , että olen tehnyt

ammattikseni  sarjakuvallista  työtä  jotakuinkin ainakin 45

vuotta kun  aloitin ensin hevossarjojen piirtämisellä Ruot-

sin Williams  Förlagetille  ja   jatkoin siellä  Mustanaamion

kanssa niihin   aikoihin  kun  hevossarjat  siirtyivät  Semi-

cin alaisuuteen.

Varsinkin  urani alkuvuosina kun päätyöni oli piirtää hevoshulluja pikku-

tyttöjä ja hevosia HEVOSHULLU-lehteen minulle annettiin piirrettäväksi

myös muita  lehtiyhtiön  tuottamia sarjakuvia  kunnes lehtitalon  Musta-

naamio-osaston   vastaava näki  julkaistavaksi tarjoamani   Achilles Wig-

gen-sarjan näytesivut.   Niiden kautta  minusta  leivottiin  Mustanaamio-

piirtäjä ja se sama olen yhä.

Aloitin ensimmäisen  mustanaamiotyöni 1978 ja  valmis sarja julkaistiin

seuraavana vuonna ja siitä eteenpäin olen piirtänyt kuin kaleeriorja tauot-

ta yhtä ja samaa mustanaamiota, vaikka olenkin helpottanut urakkaa omilla

sarjoillani

Joka tapauksessa joudun nyt valittaen julkaisemaan tämän nettiartikkelin

tietystä syystä, joka surettaa ja raivostuttaa minua kovasti.     Pari viikkoa

sitten mieleeni juolahti, että koko urani esittely tulisi lähes mahdottomak-

si painotuotteessa jo hinnan takia, sillä valmiita sarjoja oli siksi paljon, että

niistä otettujen näytteiden  painattaminen kirjaan tulisi kalliiksi, eikä minul-

la sitäpaitse olisi edes  hallussani kuin osa  materiaalista  painotuotteeseen

sjioitettavaksi.    Koska olin jo vuosia esitellyt töitäni erinäisillä sivustoilla

nettisivuillani, oli minusta mielekkäintä tehdä se nyt kunnolla kotisivullani.

Nyt, laskettuani lähes  koko sarjakuvatuotantoni määrän paitsi kaikkia ku-

vittamiani  Hevoshullun,  Haukku-lehden  ja  Frendin - eli  Min Hästin,  Min

Hundin ja  Starletin sarjakuvani,   joiden  lukumäärästä  minulla  ei ole mi-

tään tietoa,vaikka niiden yhteismäärä saattaa olla melkoinen koska aloitin

Ruotsin Williamsilla Sarjis-lehden julkaisun aikoihin  hevossarjojen osalta

alkuunsa   Veikko Savolaisen kanssa, joka sittemmin  lopetti yhteissarjo-

jemme teon.Jäätyäni yksin jatkamaan sarjakuvien parissa edelleenkin sa-

massa firmassa,   joka vaihtoi nimeä  ensin  Semic Pressiksi ja   sitten Eg-

montiksi, tein Min Hästin eli Hevoshullun sarjoja liukuhihnalta samalla kun

minulle sysättiin ylimääräisinä tuon tuostakin  Starletin lemmensarjoja ja

Min Hundin sarjoja, joiden teon aloitin muutettuani Teneriffalle. Viimeksi-

mainittu lehti teki hyvin   kauppansa Suomessa, mutta huonommin Ruot-

sissa ja se lakkautettiin aika pian. Mutta, palatakseni asiaan, minulla ei ole

mitään käsitystä näiden sarjojen määärästä, joita tuolloin tein.

Anteeksi pitkät välisepustukseni - jos putositte potkukelkasta höpötyk-

seni takia,  oli tarkoitus  vain antaa  kuvaa miten runsasta  sarjakuvatyös-

kentelyni on ollut urani aikana ja miten laajan kokoonpanon jouduin teke-

mään kotisivulleni siitä kaikesta.    Tein sen niin täydelliseksi kuin osasin

ja runsaan kuvamäärän lisäksi täydensin sivustoa myös asiaa täydentä-

vällä tekstillä. Koska koko esittely koski vain Mustanaamiossa ja myöhem-

min  ruotsalaisessa  Fantomenissa  julkaistuja sarjojani  niiden monivuo-

tinen käsittely oli helpointa jakaa kolmeen osaan, joista ensimmäinen kä-

sitteli 1900-luvun töitä ja koska Mustanaamio lopetettiin Suomessa vuo-

den 2010 lopussa  sinä aikana   julkaistut sarjat  esiteltiin sivuston toises-

sa osassa ja kolmannessa vain senjälkeisellä 2000-luvulla julkaistuja Fan-

tomenissa   ilmestyneitå  sarjoja aina  tähän päivään   (10.3.2022)  saakka.

Minulle jäi  oli koko  suururakkaa  rakentaessani  hieman  keskeneräinen

tunne siitä, ettei niinkin suuri urakka kuin kaikkien mustanaamiosarjojen

ja omien samoissa  lehdissä  painettu oma sarjakuvatuotantoni  riittänyt

toimimaan täydellisenä  tietopankkina  julkisen  sarjakuvaurani historiik-

kinä koska melkoinen osa julkaistuista   sarjakuvakuvituksista  oli  pakko

jättää pois - kaikki piirtämäni hevossarjat  usealta vuodelta,  samoin vas-

taavat eri Semicin muissa lehdissään julkaisemat sarjat, joiden lukumää-

rää on vaikea näin  pitkän ajan  jälkeen enää arvatakaan.  Ainakin Hevos-

hulluun piirsin   säännöllisesti useita  vuosia  sen jälkeen kun  yhteistyö

Joonaksen kanssa l oppui ja  Haukku-lehden sarjoista suurin osa oli mi-

nun kynästäni lähtöisin.

Koko homma oli siksi   pitkällinen ja työläs valtavan materiaalin johdosta,

että kaiken  siirtäminen  järkevässä asussa  Web-sivustoksi  koneeseeni

 kesti parisen viikkoa ennen kuin pääsin   lataamaan koko roskan Nettiho-

tellin Pleskiin.

mutta sitten !!!...

LATASIN KAIKKI KOLME

SIVUSTOA NETTIIN...

Kun sitten jonkin ajan kuluttua  saatoin olettaa, että

niin suuri   määrä kuvia ja   tekstiä olisi päässyt  Pleskin hal-

lintaohjelmaan  saakka,   ohjelmoin  itseni sinne ladatakseni

koko homman  edelleen menemään nettiin,  näin ilokseni, et-

tä kaikki oli  tallennettu sinne ja  aloitin  hieman vaivalloisen

latauksen,   jossa meni  jonkin aikaa,   koska   koko roska oli

aakkosjärjestyksen mukaan  tallentunut Pleskiin ja piti nouk-

kia aikaisemman tiedostolauman joukosta siirrettäväksi eteen-

päin, mistä se ennemmin tai myöhemmin siirtyisi au-

tomaattisesti nettisivuilleni nähtäväksi.

KUN SITTEN MENIN NETTIIN ...

En erikoisemmin ilahtunut kun totesin,    että vaivalla aherta-

mani sivustot olivat todella netissä   kaikkien luettavissa, sil-

lä kaikki tekstit  olivat tallella,  mutta vain  murto-osa kuvatie-

dostoista.   Suurinta osaa kuvien sijoituspaikasta edusti vain

ohut ääriviivaraamitus. Joitakin hajakuvia oli kohdallaan, mut-

ta ei niitäkään montaa ollut. Nettihotellin Plask hallinta oli pa-

han kerran pettänyt,  eikä mokomilla  kolmella sivustolla ollut

mitään merkitystä ja arvoa rehottaa tyhjinä netissä.

En tietenkään sinnikkäänä sarjakuvantekijänä antanut heti

periksi vaan annoin  ajan kulua ja yritin uudestaan - ilman

tulosta. Sittemmin olen kokeillut pystyisikö tuon hankalan

nettihotellin Plesk hallintapaneeli saamaan jotain aikaan kun

sitä välillä yllyttää ja onhan sen kautta lipsahtanut joitakin

kuvia joillekin sivustoille aina yllättäen silloin tällöin. Jos

kiinnostaa nähdä, mikä on milloinkin tilanne voi siihen tu-

tustua kun menee kotisivulleni ja edelleen linkkisivulta

linkkiin "MUSTANAAMIOSIVULLE" ja sieltä seuraavaksi

linkin "SARJAKUVANI MUSTANAAMIOSSA" kautta tutki-

maan kolmiosaisen Mustanaamiotyöhistoriani tietoja, ai-

nakin oheistekstit ovat nähtävissä, ja myös sivusto, jossa

esitellään vuosien 2000-2010 tekemiäni sarjakuvia.

Mutta harmittaa ihan vietävästi, että joutuu pitämään

näkyvissä puuteellisia sivustoja, saakeli !

HYVÄÄ JATKOA

JOS KIINNOSTAA  PÄÄSEE ALTA MUIHIN LINKKEIHIN

postscriptum eli ps.

Kun käsittelin äskeistä suuritöistä ja ulko-

puolisen Nettihotellin toiminnan johdosta

poispilattua Mustanaamiosarjakuvien his-

toriikkiä,  tuli omista  tiedostoistani  las-

kettua  vuodesta 1974 eli  Sarjiksessa nu-

mero 2  lähtien  tekemieni   julkaistujen

sarjakuvien lukumäärää ja sain tulokseksi

hieman  yli 224.  Siinä  eivät  kuitenkaan

ole  mukana vuosien  1973 - 1984 aikana

tekemäni Hevoshullun- ja muut sarjat,

joita ehdin  piirtää melkoisesti ennenkuin

siirryin tekemään   kokonaan vain   Mus-

tanaamiota  ja siinä  ilmestyneitä  omia

 sarjojani. Uskoisin, että kun niiden mää-

 rä lisätään hevossarjojen ja muiden Mus-

tanaamion ulkopuoliella julkaistujen sarjo-

jeni lukumäärään kokonaissumma noin 10

vuoden ajalta kohoaa reilusti yli kolmensa-

dan.

Tilanne on nyt 10.3.2022 tämä...

...toistaiseksi...